แผนการดำเนินการจัดฝึกอบรมที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด