คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างตามกฎกระทรวงฯ 2560