แบบฟอร์มติดต่อเรา

ที่อยู่ ติดต่อสำนักงาน

ที่อยู่ : 75/6 กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02 430 6977
โทรสาร : 02 430 6979
อีเมล : manage.hr3055@gmail.com