โครงสร้างองค์กร
 

โครงสร้างองค์กร กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม