หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม