แผนการดำเนินการจัดฝึกอบรมที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรของ สอจ.