หน้าที่ความรับผิดชอบ การจัดแบ่งงานภายใน และอัตรากำลังใน สปอ.