ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้บริการสินเชื่อกับธนาคารออมสิน