คุณกำลังมองหาอะไร?


รายงานผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) สปอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)